Volatility Average Points - V.A.P

Mät den relativa volatiliteten för olika instrument och få en enkel poäng med hjälp av V.A.P-indikatorn. På samma sätt som pris och volym är viktigt för att kunna analysera marknadsrörelser kan vi använda volatilitet på liknande sätt. Vad är egentligen volatilitet? Kort sagt är det ett mått på hur stora marknadsrörelser vi ser för tillfället. Det går att mäta på en mängd olika sätt, men vi har valt att mäta skillnaden mellan slutkurserna dag för dag i V.A.P-indikatorn.

Skillnaden mellan långsiktig genomsnittsvolatilitet och kortsiktiga dagsrörelser
Dessa två värden är intressanta att jämföra med varandra i form av en differentialmätning. I diagrammet nedan ser vi ett exempel med en aktie vars dagsvolatilitet ritats ut som en cyangrön kurva. Det långsiktiga genomsnittet markeras som grön kurva, och det kortsiktiga momentana värdet som en röd kurva. Vi kan snabbt se i diagrammet att perioder med låg volatilitet kännetecknas av stabil kursuppgång. På motsvarande sätt faller aktiens kurs i perioder av högre volatilitet, för att bottna ut när volatiliteten ökar till ett extremt högt värde. Vi kan se samma fenomen på en mängd aktier och index. Marknadens nervositet kan direkt mätas som volatilitet. 
Ökande volatilitet = mer och mer nervösa handlare, medan låg volatilitet = små dagskursrörelser = lugna placerare som ligger kvar i sina positioner utan direkta planer på att sälja.


I vår Volatility Average Points-indikator utnyttjar vi fenomenet till att gradera varje instrument med en poäng. Målet är att enkelt kunna jämföra olika aktier med varandra och snabbt sålla bort de som är ointressanta för att enklare kunna rangordna de mest intressanta kandidaterna. 

Enligt exemplet ovan kan vi konstatera följande:
  • Låg volatilitet i jämförelse med långsiktiga genomsnittet = stabil marknad som ofta innebär stigande kurs
  • Medelhög volatilitet i nivå med genomsnittet = förhöjd nervositet som ofta ger fallande trend
  • Extremt hög kortsiktig volatilitet = paniksituation på marknaden där vi ofta ser slutet på en nedtrend
Just vändningen från en längre tids nedåtgående trend i samband med kraftigt förhöjd volatilitet är intressant. Det är ett typiskt beteende som ofta syns i både aktier och index. Det finns gott om förklarande teorier, men en enkel orsak skulle kunna vara att de stora dagskursrörelserna orsakas av aktörer som handlar stora poster i marknaden med större kurspåverkan som följd, ofta i ren panik. När säljarna sålt av sina innehav avtar säljtrycket snabbt och fyndköparna ser sina chanser att komma in "billigt". Ofta är det samma aktörer som nyss sålt. Det nyinköpta innehavet kanske bevakas noga och säljs direkt med en snäv stoploss vilket ger stora kursrörelser. När kursen börjat stabilisera sig börjar aktörer som ligger i blankade positioner bli nervösa istället och tvingas stänga dessa vilket ytterligare bidrar till förnyat köptryck uppåt. När detta skett brukar volatiliteten falla, och marknaden kan på nytt återgå i en lugnare uppåtgående fas.

I diagrammet nedan ser vi V.A.P-indikatorn som svänger mellan 0-100. Avvikelsen från genomsnittsvolatilitet vägs samman med ett mått på hur snabbt den korta volatiliteten minskar. Kompositsignalen normaliseras till 0-100 och värden över 80 (standardgränsvärde) tolkas som tillräckligt hög poäng för köp. Poäng under 20 betyder volatilitet som ökar och dessutom ligger runt genomsnittet = ointressant aktie/index att äga.


V.A.P i Kalkylforskaren
Screeningverktyget i Autotrader är extremt kraftfullt och kan självklart beräkna V.A.P-poäng för vilka instrument som helst. Därmed blir det enkelt att snabbt hitta de mest intressanta köp- resp säljkandidaterna och använda som beslutsunderlag. Aktuell poäng presenteras för varje instrument i kolumnen längst till höger. Du kan sortera på högsta eller lägsta värde. Lämpligen lägger man kalkylen i en sparad arbetsyta och ansluter ett associerat diagram till listan så kan man snabbt titta på kursutvecklingen genom att dubbelklicka på önskat instrument. Observera att det går utmärkt att lägga fler kalkyler i samma arbetsyta så att man kan samköra olika typer av analyser. Tex kan Predictive Average vara intressant i samband med V.A.P för att skaffa sig ett större statistiskt övertag.


Du kan hämta senaste versionen av V.A.P-kalkylen via Hjälp > Uppdatera standardkalkyler

 
Nyheter
2021-04-02
I nästa NAS Access Live 22:a april kl 18:15 går vi igenom nya uppdateringen av Portfolio Mixer, in...
2020-12-01
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....